Algemene voorwaarden

We duiden in deze Algemene voorwaarden Stichting De Vrouwenkamer (Heerenveen e.o.) voortaan aan als ‘Vrouwenkamer’.

Je kunt deze Algemene voorwaarden ook downloaden als pdf.

 

Artikel 1 – Definities

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.
 3. Herroepingsrecht: het recht van de klant om een abonnement binnen de bedenktermijn te herroepen.
 4. Klant: een natuurlijk persoon die een of producten of diensten afneemt van de Vrouwenkamer.
 5. Abonnement: overeenkomst tussen de klant en de Vrouwenkamer met betrekking tot het hebben en gebruiken van een presentatiepagina op de website van de Vrouwenkamer en het recht om eigen activiteiten te plaatsen in de agenda van de Vrouwenkamer op de website.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig tot stand komt dat er uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Vrouwenkamer op hetzelfde moment in dezelfde ruimte zijn.
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel waarmee de klant informatie op kan slaan om die op een later moment terug te lezen of te reproduceren.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van de Vrouwenkamer en in het bijzonder op transacties die worden afgesloten via deze website. Voorafgaand aan elke transactie wordt de klant in staat gesteld kennis te nemen van deze voorwaarden. Ook kan de klant de algemene voorwaarden als pfd opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor eventuele onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen.

 

Artikel 3 – Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vrouwenkamer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Vrouwenkamer. 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod bestaat uit virtuele producten: het recht om deel te nemen aan een activiteit van de Vrouwenkamer en een abonnement op een presentatiepagina op de website van de Vrouwenkamer. Een abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd en kan tot één maand voor de verlengingsdatum worden opgezegd, door een e-mail te sturen naar secretariaat@vrouwenkamer.nl.
 2. Op de website van de Vrouwenkamer staat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Vrouwenkamer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die gepaard gaan met de aankoop. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De overeenkomst komt langs elektronische weg tot stand. De klant ontvangt een bevestiging van de overeenkomst. Bij de aanschaf van een abonnement ontvangt de klant tevens een factuur.
 3. De Vrouwenkamer zorgt voor een veilige webomgeving en veilige betaalomstandigheden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van haar herroepingsrecht, stuurt de klant een e-mail naar secretariaat@vrouwenkamer.nl.
 3. In geval van herroeping binnen bovengenoemde termijn, betaalt de Vrouwenkamer de klant zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping.

 

Artikel  7 - Conformiteit

 1. De Vrouwenkamer staat ervoor in dat de virtuele producten voldoen aan de overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel 8 – Abonnementen: prijs, betaling, opzegging en verlenging

Prijs

 1. Het door de Vrouwenkamer te incasseren periodieke bedrag blijft tijdens de looptijd van het abonnement gelijk aan het bedrag zoals bepaald bij het afsluiten van het abonnement.
 2. De Vrouwenkamer behoudt zich het recht voor om voor nieuwe- of verlengde abonnementen haar prijzen te indexeren.

Betaling

 1. Betaling vindt plaats via iDeal, waarmee de abonnementhouder de Vrouwenkamer toestemming geeft om toekomstige abonnementsbetalingen te innen van het betreffende rekeningnummer.

Opzegging

 1. De klant kan een abonnement na een jaar opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand, via een e-mail aan secretariaat@vrouwenkamer.nl.

Verlenging

 1. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij de klant opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand, via een e-mail aan secretariaat@vrouwenkamer.nl.

 

Artikel 9 - Klachten

 1. Wanneer een klant niet tevreden is over de geleverde diensten, kan zij contact opnemen met het bestuur van de Vrouwenkamer via een e-mail aan secretariaat@vrouwenkamer.nl. Wij gaan ervan uit dat we allemaal van goede wil zijn en dat we er altijd samen uitkomen.

 

Artikel 10 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Vrouwenkamer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Inwerkingtreding

Deze Algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 oktober 2021

Contactgegevens

 • Stichting De Vrouwenkamer (Heerenveen e.o.) | Lollius Ademalaan 20 | 8453 WL Oranjewoud
 • E-mail: secretaris@vrouwenkamer.nl
 • Website: https://vrouwenkamer.nl
 • Kamer van Koophandel: 60670223
 • De Vrouwenkamer is niet btw-plichtig